Za kvalitetno delo, počutje in vzdušje v slikarski šoli, veljajo pravila, ki so opisana v splošnih pogojih slikarske šole Angels Art. Želimo, da se tako učenci, kot tudi starši v naši šoli počutimo varno, usklajeno, skrbimo za čistočo, medsebojno pomoč, da se med seboj spoštujemo, razumemo in smo iskreni.

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ponudnik storitev je podjetje Angels Art s.p., izobraževalni tečaji in inštrukcije, umetnost in kultura, Kamniška cesta 34, 1234 Mengeš

1.2. Storitve Angels art, izobraževalni tečaji in inštrukcije, umetnost in kultura, Kamniška cesta 34, 1234 Mengeš ( v nadaljevanju : »ponudnik« ) obsegajo vse storitve, ki so ponujene oziroma opredeljene na spletni strani www.angelsart.si

1.3. Naročnik ponudnika je vsaka fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedene spletne strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju: »uporabnik«)

1.4. Uporabnik storitev ponudnika je vsaka fizična oseba, ki uporablja njihove storitve 

2. VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

2.1. Splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za vse stranke

2.2. Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in v celoti sprejema.

2.3. Splošni pogoji poslovanja imajo skupaj z opravljeno storitvijo, med ponudnikom in naročnikom naravo sklenjene pogodbe. V primeru, da ponudnik in naročnik skleneta še dodatno pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila, pri čemer imajo v primeru neskladja posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev poslovanja.  

2.4. Ponudnik je upravičen sprejemati določila navedenih splošnih pogojev brez predhodnega obvestila strankam.

3. PLAČILNI POGOJI IN VPIS

3.1. Za uspešen vpis je potrebna predhodna spletna prijava, potrdilo o plačilu predvidenega poskusnega obiska ali potrdilo o plačilu mesečne šolnine, ter podpisanimi splošnimi pogoji s strani zakonitega zastopnika ali učenca, če je le ta polnoleten. 

3.2. Tečaj se plačuje mesečno. V ceno je vštet ves delovni material, prostor, mentorstvo in končni izdelek. Obiski v mesecu glede na praznike in počitnice lahko po številu variirajo med 3-4 obiske.

3.3. Rok za plačilo tečaja je vsak prvi teden v mesecu, pri čemer se šolnina plačuje za vnaprej. 

3.4. V primeru neplačil, obisk slikarske šole NI mogoč.

4. ODSOTNOST, NADOMEŠČANJA IN ZAMUDA

4.1. Odsotnost je potrebno predhodno sporočiti. Denarja za neizvedene/manjkajoče obiske ne vračamo.

4.2. Nadomeščanje nerealiziranih obiskov s strani uporabnika ni mogoče.

4.3. Nadomeščanja nerealiziranih terminov s strani organizatorja zaradi objektivnih okoliščin ( npr. covid, itd.,..) se   opravijo po predhodnem obvestilu organizatorja.

4.4. Organizator mora uporabnike oziroma njihove zakonite zastopnike obvestiti o nadomeščanju vsaj teden dni pred izvedbo le tega. 

4.5. Organizator sam določi termin za nadomeščanje.

4.6. Organizatorja lahko na terminu nadomešča mentor, dodeljen/a s strani organizatorja.

4.7. Tečaj se začne točno ob uri. V primeru zamude, je uporabnik oz. zakoniti zastopnik to dolžan sporočiti preko telefona, sms sporočila  ali na drug ustrezen način najkasneje uro pred začetkom tečaja. 

4.8. Organizator ne odgovarja za morebitno manj kvalitetno delo in pomanjkanje časa, ki sta nujni posledici uporabnikove zamude.

5. ČISTOČA, OBLAČILA TER DELOVNI MATERIAL

5.1. Vsak uporabnik poskrbi za lastno ustrezno obutev

5.2. Po končani uri je uporabljeni delovni material potrebno pospraviti oziroma vrniti na svoje prvotno mesto. Visoka kvaliteta delovnega materiala zahteva vestno in skrbno shranjevanje v posebnih predalih, stojalih in policah, zato jih s spoštovanjem vračamo na svoja mesta in jemljemo z njih, ko jih potrebujemo. 

5.3. Ves delovni material je vštet v ceno mesečne šolnine.

5.4. Dokončni likovni izdelki so last udeleženca slikarske šole.

5.5. Organizator ima pravico udeleženčeve izdelke fotografirati in objavljati kot referenčne, brez kakršnekoli odmene, pri čemer se učenec oz. zakoniti zastopnik s tem izrecno strinja in dovoljuje.

5.6. Uporaba slikarskega in delovnega materiala je omejena glede na število udeleženčev. Prekomerno in odvečno trošenje se zaračuna dodatno.

5.7. Dodatni material ( puščica, svinčniki, radirka, šilček, čopiči, skicirka ) so dovoljeni in priporočljivi za vse tiste, ki si to želijo

5.8. Za vso nastalo škodo odgovarja in krije stroške uporabnik oz. uporabnikov zakoniti zastopnik.

5.9. Uporabniki poskrbijo za ustrezno zaščito v obliki halje, majice, itd. Za nastalo škodo le teh, ne odgovarjamo.

6. FOTOGRAFIRANJE 

6.1. Uporabnik oziroma uporabnikov zakoniti zastopnik izkaže soglasje za fotografiranje in objavo v medijih z ločeno podpisano izjavo, katero posreduje organizatorju najkasneje na dan pričetka tečaja.

7. DARILNI BONI

7.1. Darilni bon še šteje za veljavnega leto dni od dneva nakupa, razen, če je na darilnem bonu navedeno drugače.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI

8.1. Angels art je zavezan h trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

8.2. Za nedoločen čas hranimo ime in priimek tečajnika, e-poštni naslov, kontaktni telefon,                          naslov. Našteti podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe tečaja in ne bodo predani nepooblaščenim tretjim osebam.

8.3. Izključno odgovornost za resničnost posredovanih osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo uporabniki oz. uporabnikovi zakoniti zastopniki. 

8.4. Uporabnikov IP naslov bo uporabljen izključno za urejanje spletne strani in morebitne težave s strežnikom.

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

9.1. Organizator ne odgovarja za natančnost in točnost spletnih vsebin ( slike, besedila ter drugi podatki ) kljub njihovi informativni naravi.

9.2. Organizator ali katera koli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju omenjenega spletnega mesta ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali naključno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja spletnih vsebin.

9.3. Intelektualna lastnina na tem spletnem mestu je zaščitena. Nič na omenjeni spletni strani ne sme biti prikazano brez uradnega dovoljenja lastnika spletne strani.

10. OSTALO

10.1. Zaradi zagotavljanja boljšega razvoja naše kreativnosti, so v času tečaja vsi udeleženci utišati telefone.

10.2. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov.

Samo z izpolnjenimi in podpisanimi pogoji in plačano šolnino oziroma plačanim prvim poskusnim obiskom je potrjen vpis v slikarsko šolo. 

Follow us on Facebook